Th!nkgreen

Ξιφιλίνων 6, Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη 55131 - ΕΛΛΑΔΑ +30. 2310 403511 info@thinkgreen.gr
Επικοινωνήστε
με τον παραγωγό

Λίγα λόγια για τον παραγωγό

Η εικόνα της εταιρείας μας

Η εταιρεία th!nkgreen Natural Goods ιδρύθηκε το Μάιο του 2003 από άτομα με γνώση στα προϊόντα βιολογικής καλλιέργειας από το 1988.
Αν και η εταιρεία ιδρύθηκε το 2003 η προσπάθεια ξεκίνησε έξη χρόνια νωρίτερα. Τα στελέχη της εταιρείας όργωσαν την ελληνική επαρχεία προκειμένου να βρεθούν οι βιολογικές καλλιέργειες με τις προαπαιτούμενες διαδικασίες και προδιαγραφές. Αφού εντοπίστηκαν οι κατάλληλες πρώτες ύλες ξεκίνησαν οι δοκιμές για την εξεύρεση των παραδοσιακών μονάδων που θα εξυπηρετούσαν την παραγωγή και συσκευασία των ζητούμενων προϊόντων.
 
Αφότου ολοκληρώθηκε κι αυτό το βήμα η εταιρεία πέρασε στο στάδιο σύστασης και υλοποίησης των στόχων της. Σήμερα καλύπτουμε την ελληνική αγορά όπως και αγορές 17 χωρών στο εξωτερικό. Πέραν των παραγωγικών μονάδων διαθέτουμε για την εξυπηρέτηση των πελατών δύο αποθήκες ετοίμων προϊόντων. Μία στην βόρεια Ελλάδα και μία στην Γερμανία. Συμμετέχουμε τακτικά σε διεθνείς εκθέσεις βιολογικών, παραδοσιακών και premium προϊόντων. Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη.

Διευθύντρια της εταιρείας είναι η Νικολέτα Αυγήτα, η οποία διαθέτει πλούσιο βιογραφικό σπουδών σε μάρκετινγκ, οικονομικά και μηχανολογία παραγωγής όπως και εμπειρία στον κλάδο βιολογικών προϊόντων σε Ελλάδα και εξωτερικό. Την οικονομική διεύθυνση έχει αναλάβει ο Παναγιώτης Κουκάκης, ειδικός οικονομολόγος. Διατροφολόγοι, χημικοί τροφίμων και μέλη επαγγελματικών οργανώσεων συμμετέχουν στην εξέλιξη και έλεγχο των παραγομένων προϊόντων.

Η εταιρεία μας έχει πιστοποιηθεί από τη BIO-HELLAS και έχει πιστοποίηση ISO 22000: 2005 από την TUV Hellas.
Η εταιρεία δραστηριοποιείται στο χώρο του καλού ποιοτικού τροφίμου, στην κατηγορία των βιολογικών προϊόντων, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, με βάση, κυρίως την ελληνική και κατ’ επέκταση την μεσογειακή διατροφή με εκλεκτά υλικά από ελεγμένες βιολογικές καλλιέργειες.

Η φιλοσοφία μας

Η φιλοσοφία της εταιρείας th!nkgreen εκφράζεται με την αναζήτηση εκλεπτυσμένων γευστικών επιθυμιών και την προσφορά υψηλής ποιότητας σε ειλικρινείς τιμές που επιτυγχάνεται με:

 • Παραδοσιακά, αγνά συστατικά των προϊόντων και κατά κανόνα από ελεγχόμενες βιολογικές καλλιέργειες
 • Τα παλιά και νέα μυστικά της ελληνικής και μεσογειακής κουζίνας
 • Την αξιοποίηση των φιλικών προς το περιβάλλον τεχνολογιών για την επεξεργασία και παρασκευή των προϊόντων
 • Την ανάπτυξη νέων προϊόντων με βάση τις διατροφικές ανάγκες και επιθυμίες της εποχής μας

Δράσεις της th!nkgreen

 • Προτάσεις για την βιώσιμη αλιεία στην χώρα μας
 • Συμμετοχές σε διεθνή συνέδρια για την βιώσιμη αλιεία
 • Σε παγκόσμιο επίπεδο, προκειμένου να βοηθήσει τους αλιευτικούς στόλους που επιθυμούν να βελτιώσουν τη βιωσιμότητά τους, καθώς και τους εμπόρους και τους καταναλωτές που ενδιαφέρονται για βιώσιμα αλιεύματα, δραστηριοποιείται σε προγράμματα βελτίωσης βιωσιμότητας αλιευτικών στόλων.
 • Στόχος αυτών των προγραμμάτων είναι να φθάσει ο εκάστοτε στόλος σε επίπεδο πιστοποίησης, σύμφωνα με διεθνή πρότυπα όπως αυτά των Friend of the Sea και Marine Stewardship Council (MSC).
 • Η th!nkgreen σε συνεργασία με κρατικούς οργανισμούς και τον φορέα Friend of the Sea (FOS) προσπαθεί να πιστοποιήσει την θάλασσα του Βορείου Αιγαίου για εφαρμογή του προτύπου αειφόρου αλίευσης.

 

The story behind th!nkgreen
 
Th!nkgreen Natural Goods company was founded in May 2003 by people with knowledge in organic products since 1988. Although the company was founded in 2003 our effort started six years earlier. Company executives searched the Greek province in order to find organic farming’s with the prerequisite procedures and specifications. Having identified the appropriate raw materials they began testing for finding traditional growing and manufacturing units that would support the production and packaging of all these goods.
 
After the completion of this step, the company passed into the stage of formation and realization of its objectives. Today we cover the Greek market as well other markets of 17 countries abroad. In order to serve our customers, in addition to production units, we maintain two stock houses of finished products. One is in northern Greece and one in Germany. We participate regularly in international exhibitions for organic, traditional and premium products. The company’s headquarters is in Thessaloniki. Director of the company is Nicoleta Augita. She has a rich background of study in marketing, finance and production engineering, as well as experience in the sector of organic products in Greece and abroad. Panagiotis Koukakis is our finance manager, an expert in economics and finance. Nutritionists, food chemists and members of professional organizations are involved in the development and testing of our products.

Our company is certified by BIO-HELLAS and has also relevant certification of ISO 22000: 2005 by TUV Hellas.

The company operates in fields of good quality food, in the category of organic products, in Greece and abroad, based mainly on Greek and Mediterranean diet with fine materials from bio-farming.

The philosophy of our company

Company’s philosophy is expressed by the seeking of sophisticated culinary desires and the offer of high quality at honest prices obtained by:

 • Traditional, pure ingredients growing in certified organic farms.
 • The old and new secrets of Greek and Mediterranean cuisine.
 • The use of environmentally friendly technologies for the processing and manufacture of products.
 • The development of new products based on nutritional needs and desires of our time.

Th!nkgreen’s Actions

 • Proposals for sustainable fishing in our country.
 • Participation in international conferences on sustainable fishing.
 • At a global level, in order to help fleets to improve their sustainability, and assist merchants and consumers interested in sustainable catches, th!nkgreen is engaged in schemes to improve sustainability of fishing fleets.
 • The aim of these programs is to bring the current fleet level certification in accordance with international standards such as those of Friend of the Sea and Marine Stewardship Council (MSC).
 • Th!nkgreen in collaboration with government agencies and vector Friend of the Sea (FOS) tries to certify the Northern Aegean Sea for the implementation of the model of sustainable fishing.
Διαβαστε Περισσοτερα

Επικοινωνηστε με τον παραγωγό

Η επικοινωνία γίνεται απευθείας με τον παραγωγό.
Όνομα *
Επώνυμο *

Email *
Τηλέφωνο

Τα Προϊόντα του Παραγωγού